Algemene voorwaarden

 

1. Geldigheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het begeleiden van Reizen en/of Ouder Kind weekenden tussen Surviking en/of Surviking Kids en de deelnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


2. Overeenkomst
Een overeenkomst voor een Reis of Ouder Kind Weekend komt tot stand door verzending van het ingevulde inschrijfformulier door de deelnemer aan Surviking. Dit geschiedt via het online platform van Surviking zelf op de website en is gekoppeld middels een API-koppeling met het platform van STO-garant.


3. Persoonsgegevens
Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam & telefoonnummer worden verstrekt aan alle overige deelnemers.


4. Programmawijziging
Surviking spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen trektocht en/of expeditie te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De instructeur/gids van Surviking, Maurice van den Boogaard, of zijn vervanger, heeft het recht naar zijn/haar oordeel noodzakelijke programma-wijzigingen door te voeren, om de veiligheid van de deelnemers en van zichzelf te waarborgen. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, lawinegevaar, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de instructeur, gidsmof fotograaf zelf.


5. Overnachting
Overnacht wordt in onderkomens, tenten of (berg)hutten. Uitsluitend indien expliciet vermeld kan ook een overnachting in een (berg)hotel tot het programma behoren.


6. Verzekering
Iedere deelnemer is verplicht  om een ongevallenverzekering af te sluiten, die risicosporten inclusief helikopterredding dekt. Dit is mogelijk bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.  Als de deelnemer al lid is van de NKBV (jaarabonnement is in 2016 €51,-) is de verzekering voor €28,- (prijspeil in 2016)  af te sluiten. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert hij/zij derhalve of risicosporten zijn meeverzekerd.


7. Annulering

  1. Annulering door de deelnemer dient telefonisch of per sms te gebeuren naar het volgende telefoonnummer van Surviking: 0031641786313. Bij annulering van de trektocht en/of expeditie korter dan 28 dagen voor de begindatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 42 dagen voor de begindatum is de deelnemer 50% van het totaalbedrag verschuldigd en bij annulering langer dan 42 dagen is alleen de aanbetaling verschuldigd.
  2. Surviking heeft het recht een tocht te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het programma gepubliceerde aantal. In dat geval retourneert Surviking de betaalde bedragen aan de deelnemers onder aftrek van de voor de trektocht en/of expeditie reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Surviking kan in deze situatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.
  3. Annulering door Surviking in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige instructeur/gids te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de trektocht en/of expeditie reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.

8. Fysieke conditie
Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het inschrijfformulier aan te geven indien medicatie wordt gebruikt en/of aandoeningen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.


9. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Surviking draagt zorg voor een veilige en verantwoorde reis. Hiertoe werkt Surviking met gediplomeerde gidsen en/of instructeurs. Ook worden voorafgaand aan vertrek uitvoerige risicoanalyses gedaan, noodprotocollen opgesteld en zijn Surviking gidsen opgeleid in Wilderness First Aid.

Surviking sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat trektochten en/of expedities risico’s met zich meebrengt en dient voor aanvang een risicoacceptatieformulier te tekenen. Het risicoacceptatieformulier is in te zien en de deelnemer geeft aan bereid te zijn deze te tekenen bij inschrijving.

De gids van Surviking kan op grond van eigen inschatting deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan, ontzeggen aan deelnemers. Deelnemers van Surviking reizen
dienen over een goede basisconditie te beschikken.


10. Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Surviking gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl

Bij elk (reis)aanbod van Surviking wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan [naam onderneming], maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [naam onderneming] niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 


11. De betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Surviking maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Surviking.

De deelnemer dient een aanbetaling te voldoen, binnen 14 dagen na inschrijving.  De hoogte van de aanbetaling wordt vermeldt op het inschrijfformulier en tevens in de bevestigingsmail. Het restantbedrag maakt de deelnemer uiterlijk voordat de reis plaatsvind. De betalingsinstructies ontvang je van Certo Escrow per e-mail. De betalingen worden ook verricht aan Certo Escrow.