Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden per 01-05-2017.
1. Geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het begeleiden van wandeltochten tussen Surviking en de deelnemer aan een trektocht en/of expeditie (waaronder ook sneeuwschoentochten), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door verzending van het ingevulde inschrijfformulier door de deelnemer aan Surviking. Dit geschiedt via het online platform Cognitoforms.

 

3. Persoonsgegevens

Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan alle overige deelnemers.

 

4. Programmawijziging

Surviking spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen trektocht en/of expeditie te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De instructeur/gids van Surviking, Maurice van den Boogaard, of zijn vervanger, heeft het recht naar zijn/haar oordeel noodzakelijke programma-wijzigingen door te voeren, om de veiligheid van de deelnemers en van zichzelf te waarborgen. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, lawinegevaar, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de instructeur/gids zelf.

 

5. Overnachting

Overnacht wordt in onderkomens, tenten of (berg)hutten. Uitsluitend indien expliciet vermeld kan ook een overnachting in een (berg)hotel tot het programma behoren.

 

6. Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht  om een ongevallenverzekering af te sluiten, die risicosporten inclusief helikopterredding dekt. Dit is mogelijk bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.  Als de deelnemer al lid is van de NKBV (jaarabonnement is in 2016 €51,-) is de verzekering voor €28,- (prijspeil in 2016)  af te sluiten. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert hij/zij derhalve of risicosporten zijn meeverzekerd.

 

7. Annulering

  1. Annulering door de deelnemer dient telefonisch of per sms te gebeuren naar het volgende telefoonnummer van Surviking: 0031652677418. Bij annulering van de trektocht en/of expeditie korter dan 7 dagen voor de begindatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 14 dagen voor de begindatum is de deelnemer 75% van het totaalbedrag verschuldigd, korter dan 28 dagen voor de begindatum 50%, en bij annulering langer dan 28 dagen is alleen de aanbetaling verschuldigd.
  2. Surviking heeft het recht een tocht te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het programma gepubliceerde aantal. In dat geval retourneert Surviking de betaalde bedragen aan de deelnemers onder aftrek van de voor de trektocht en/of expeditie reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Surviking kan in deze situatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.
  3. Annulering door Surviking in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige instructeur/gids te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de trektocht en/of expeditie reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.

 

8. Fysieke conditie

Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het inschrijfformulier aan te geven indien medicijnen geslikt worden en/of aandoeningen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.

 

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Surviking sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat trektochten en/of expedities risico’s met zich meebrengt en dient voor aanvang een risicoacceptatieformulier te tekenen. Het risicoacceptatieformulier wordt na inschrijving ter inzage gemaild.

 

10. Betaling

De deelnemer dient een aanbetaling te voldoen, binnen 14 dagen na inschrijving.  De hoogte van de aanbetaling wordt vermeldt op het inschrijfformulier en tevens in de bevestigingsmail. De hoogte van de aanbetaling ligt tussen de 20-25% van het totaalbedrag. Het restantbedrag maakt de deelnemer uiterlijk over op de datum die wordt aangegeven op het inschrijfformulier en factuur.

 

Nederlands recht

Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de deelnemer en Surviking is Nederlands recht van toepassing.

Language »
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram
error: Content is protected !!